งานพิธีวางศิลาฤกษ์

โรงงานไทยเฮอร์ริค ระยอง
นิคมเหมราชระยอง จังหวัดระยอง