งานมอบประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น ปี พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ